Kontakt os

Skriv til osForretningsbetingelserBetalinger mv.Persondata politikDisclaimer

Tusind tak for din interesse

Felter markeret med en * kræves

Forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser gældende per den 1. juli 2017 for CloudNordic ApS, CVR nummer 38 70 69 93 , herefter kaldet CloudNordic.

 1. Definitioner

1.1 CloudNordic ApS aktuelle salgs- og leveringsbetingelser, produkter, services og priser, findes selskabets hjemmeside på Internet adressen https://www.cloudnordic.com.

1.2 For disse ord tildeles følgende definitioner:

Ved “registrant” menes den person eller organisation som har registreret et domænenavn.

Ved “kunden” menes den person som er anført som produktets ejer i CloudNordic’s systemer.

Ved “TLD” menes Top Level Domain (øverste domæne niveau, .dk, .com, .net, .nu er eksempler herpå). gTLD betyder generisk TLD (.com, .net, .org er eksempler herpå). ccTLD betyder country code (landekode) TLD (.dk, .it, .se er eksempler herpå).

Ved “domæne” forstås den alfanumeriske adresse som bruges til at pege på en enhed der er tilsluttet et netværk, eksempelvis internettet. Et domæne kan bestå af et eller flere niveauer under TLD-et.

Ved “RFC” menes Request for Comments. Dokumentsamling startet i 1969, hvor enhver kan offentliggøre godkendte artikler om tekniske aspekter ved internet og relaterede områder. RFC er et bidrag til udviklingen af standarder for internet. RFC skal godkendes af The Internet Engineering Task Force (IETF, http://www.ietf.org), der er officiel RFC-redaktør.

Ved “DNS” menes en forkortelse for Domain Name System, som bygger på en hierarkisk og distribueret styring af domænenavne og IP-adresser til brug for kommunikation på det IP-baserede netværk, internet. Strukturen sikrer et funktionsdygtigt system, og at domænenavne er unikke og universelt tilgængelige jævnfør RFC 1034 og RFC 1035.

Ved “zonefil” menes en fil med data, der beskriver domænenavnets tekniske opsætning. Den information, der ligger i zonefiler, er nødvendig for, at et domænenavn kan fungere i DNS jævnfør RFC 1035.

Ved “registrar” menes den person eller entitet som har det kontraktmæssige ansvar over for registryen i henhold til domæneregistrering. Registraren står for indsamling af informationer omkring registranten og afsendelse af zonefil til registry databasen.

Ved “registry” menes den respektive TLD ansvarlige instans, som har fået tildelt det overordnede ansvar for administrering og styring af det/de TLD-er som denne er blevet tildelt.

Ved “WHOIS” menes en offentlig tilgængelig internetbaseret database som indeholder information om ejerskab og kontaktinformationer tilknyttet et domænenavn.

Ved “trafik” forstås datatrafikken der forbruges ved levering af data til og/eller fra en enhed koblet til et netværk, for eksempel internettet.

Ved “fri trafik” forstås at der ikke afregnes efter trafikforbrug for produktet.

Ved “warehousing” menes registrering af domænenavn eller domænenavne med det formål at videresælge disse mod fortjeneste.

Ved “produkt” menes: webhoteller, domæner, serverløsninger og andre relaterede ydelser eller varer som findes i CloudNordic’s sortiment.

Ved “ICANN” menes “Internet Corporation For Assigned Names and Numbers”. Det administrative organ for alle TLDer. Kan findes på http://www.icann.org.

Ved “hosted-by-side” menes en webside, hvis indhold er styret og bestemt af CloudNordic.

Ved “UDRP” menes “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”. Dette kan til enhver tid findes på adressen: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

Ved “staminformation” menes oplysninger om personnavn, firmanavn, adresseforhold, telefonnummer, e-mail-adresse(r), faxnummer, CVR/CPR-nummer og andre kontaktinformationer.

 1. Parterne

2.1 Denne aftale indgås mellem CloudNordic og kunden.

 1. Generelt

3.1 Denne aftale træder i kraft, idet kunden eller en repræsentant på kundens vegne, afsender en bestilling til CloudNordic.

3.2 Produkter og services leveret af CloudNordic, som ikke er taget i brug eller ikke betalt for, kan og må bruges af CloudNordic til en hosted-by-side, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt parterne imellem.

3.3 CloudNordic har til enhver tid ret til at forlange den af CloudNordic eller leverandøren krævede dokumentation til identifikation af registrant og/eller kunde, inden en ændring af et produkt foretages.

3.4 Manglende tilbagemelding fra kunden på forespørgsler fra CloudNordic kan betragtes som aftalebrud.

3.5 CloudNordic er berettiget til, såfremt det anses for nødvendigt, midlertidigt at lukke for adgangen til enhver service forbundet med denne aftale for at foretage vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften af kundens produkt. CloudNordic skal dog forsøge så vidt muligt at foretage dette på tidspunkter som er til mindst mulig gene for alle parter. CloudNordic skal i forbindelse med servicering forsøge at afvikle dette hurtigst muligt. Det er alene CloudNordic, der afgør om vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften er nødvendig.

3.6 Såfremt dele af disse betingelser bliver erklæret ugyldig, vil den resterende del af betingelserne stadig være bindende.

3.7 Der tages forbehold for ændringer af disse betingelser. CloudNordic kan ensidigt ændre disse betingelser. Ændringer af aftalen vil være gældende 30 dage efter offentliggørelse på CloudNordic’s hjemmeside. Ved betaling af faktura, godkendes samtidig de på tidspunktet for betalingen gældende betingelser.

3.8 Kunden giver sit samtykke til at produktionen af produktet sker øjeblikkeligt ved kundens bestilling.

3.9 Da produktionen af produktet udføres ved bestilling eller hurtigst muligt derefter, er der ikke fortrydelsesret for nogen produkter med mindre det specifikt er angivet. Der kan aldrig gives fortrydelsesret på domæner, idet CloudNordic’s udgift er bindende ved bestilling.

 1. Produkt

4.1 Der må ikke afsendes uønsket post (SPAM) eller andet generelt uønsket materiale fra CloudNordic’s systemer. Enhver brug af CloudNordic’s produkter og ydelser skal følge CloudNordic’s etiske regelsæt.

4.2 Ved brud på betingelserne er CloudNordic berettiget til straks og uden varsel at slette materialet, suspendere produktet og i grove tilfælde lukke produktet. En eventuel resterende abonnementsperiode vil ikke blive godtgjort. Hvis overførte data i forbindelse med et produkt hvortil der er inkluderet fri trafik ikke overholder CloudNordic’s retningslinier om fri trafik, kan der opkræves betaling for den overførte trafik.

4.3 CloudNordic forbeholder sig fuld ejendomsret over leverede varer indtil det totale forfaldne beløb er betalt, inklusive forsendelsesomkostninger, renter og andre inddrivelsesomkostninger CloudNordic måtte have. Ejendomsretten overgår herefter til køber.

4.4 Shared hosting

4.4.1 Det er ikke acceptabelt for CloudNordic, at der fra kundens hold drives forskellige hjemmesider indenfor samme produkt, medmindre andet inden indgåelse af nærværende aftale skriftligt er godkendt af CloudNordic.

4.4.2 Applikationer og services, der drives og udføres på serveren hvorpå kundens løsning er placeret, må ikke tage en væsentlig del af serverens ressourcer, idet CloudNordic uden kundens videre godkendelse herefter kan vælge at stoppe driften af nævnte applikation/service. Det er op til CloudNordic at vurdere ressourceforbruget, herunder stoppe driften af nævnte applikation/service og efterfølgende kontakte kunden herom.

4.5 Dedikeret hosting

4.5.1 Ved dedikeret hosting, for eksempel virtuelle servere, fysiske servere og colocation, tillægges altid udgifter til trafik-, strøm- og køling efter aktuelt gældende kostpriser tillagt administrationsgebyr/provision.

4.5.2 Ved eventuelle angreb på systemerne brugt af kunden eller andre udefrakommende forhold, som CloudNordic ikke har kontrol over, er CloudNordic (uden på forhånd at indhente godkendelse fra kunden) berettiget til at fakturere tidsforbrug for at løse eller minimere omfanget.

4.6 Trafik

4.6.1 Et produkt og/eller en service kan leveres med afregning efter trafikforbrug eller med fri trafik.

4.6.2 Fri trafik: I forbindelse med produkter som inkluderer fri trafik skal trafikken følge normalt forbrugsmønster og følgende, dog ikke udtømmende, er ikke tilladt: erotisk, pornografisk, stødende materiale, ulovligt materiale, .mp3 filer, webcams, lokationer hvor man kan hente mange programmer, film, musik eller andre former for store datamængder fra. Serverplads må kun benyttes til hjemmeside drift og modtagelse af e-mails. CloudNordic definerer ensidigt hvilket materiale der hører til i ovenstående kategorier. Ved tvivl kan materiale præsenteres for CloudNordic, som vil kunne meddele om materialet er tilladt i forbindelse med et produkt hos CloudNordic.

 1. Abonnement

5.1 For at kunne tegne et abonnement skal man være myndig.

5.2 CloudNordic forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

5.3 Kunden er forpligtet til altid at holde CloudNordic informeret om sine nuværende staminformationer via de systemer, som CloudNordic stiller til rådighed for kunden. Der kræves fuldstændig og gyldig postadresse, og oplysning om en postboks er ikke tilstrækkeligt. Undladelse af at meddele adresseændring kan medføre, at produktet suspenderes og lukkes med deraf følgende gebyrer jævnfør CloudNordic gældende priser herfor, som oplyst på selskabets hjemmeside.

5.4 CloudNordic er berettiget til at opsige et abonnement med en måneds varsel. Hvis der er sket brud på nogle af nærværende betingelser, er CloudNordic berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Eventuel restperiode i forbindelse med lukning af et produkt vil ikke blive refunderet, medmindre produktet er opsagt af CloudNordic og det efterfølgende dokumenteres, at der ikke er sket brud på betingelserne.

5.5 Abonnementsperioden for det valgte produkt besluttes af kunden ved handlens indgåelse og kan frit ændres efterfølgende, indenfor de tilgængelige abonnementsperioder for produktet, dog senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb, til aktivering ved abonnementets fornyelse.

5.6 Produktændringer for næste abonnementsperiode, skal være modtaget af CloudNordic senest 30 dage inden indeværende abonnementsperiodes udløb. For øjeblikkelige produktændringer gælder at: Ændres produktet til et dyrere produkt vil beløbet straks blive opkrævet. Ændres produktet til et billigere vil prisforskellen i indeværende abonnementsperiode ikke blive godtgjort. Produktet vil automatisk blive fornyet ved udløb, medmindre opsigelse er modtaget senest 30 dage inden udløb. Domæner skal opsiges senest 60 dage inden udløb.

5.7 Abonnementstype

5.7.1 Privatabonnementer: Der kræves gyldig fødselsdato. Opsigelser skal foregå skriftligt til CloudNordic med angivelse af hvilket/hvilke produkter, der er tale om, fra hvilken dato opsigelsen skal gælde samt gyldig underskrift. Ved for sen opsigelse vil der som minimum blive opkrævet for mindste abonnementsperiode for det pågældende produkt jævnfør CloudNordic’s gældende priser herfor.

5.7.2 Erhvervsabonnementer: Der kræves gyldigt CVR-nummer. For at beskytte kunden mod misbrug/hacking/cracking foregår opsigelser udelukkende ved at kunden opgiver brugernavn og kodeord, hvorefter CloudNordic tilsender opsigelsesdokumenter til kunden. Dette opsigelsesdokument godkendes og returneres til CloudNordic med gyldig underskrift, hvorefter opsigelsen effektueres. Ved for sen opsigelse vil der blive faktureret for gældende abonnementsperiode.

 1. Domæner

6.1 CloudNordic er ikke og kan ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres.

6.2 De fleste domæner bliver registreret efter princippet ‘først til mølle’. CloudNordic kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser i bestillingen og kan ikke gøres ansvarlig for at et domæne derved kan blive registreret til anden side.

6.3 Information fundet via CloudNordic’s WHOIS tjek er hentet via det respektive registry’s WHOIS database eller hos CloudNordic’s top domæne leverandør. Det er derfor ikke CloudNordic’s ansvar at disse informationer er korrekte eller opdaterede.

6.4 CloudNordic er ikke ansvarlig for registrering og brug af domænenavne i ulovligt øjemed og kan ikke gøres ansvarlig for at domæner nedlægges af det gældende registry eller overdrages til andre.

6.5 Skulle kundens og/eller registrantens staminformationer i CloudNordic’s systemer være ukorrekte kan CloudNordic vælge at undlade at forny domænet, såfremt disse ikke er opdateret senest 60 dage inden domænets udløbsdato.

6.6 Registranten skal til enhver tid følge enhver ICANN og/eller registry regel omhandlende restriktioner eller forbud mod warehousing.

6.7 Enkelte registrys kræver at registranten underskriver et papir inden domænet kan slettes. Dette skal gøres af registranten og skal ske i forbindelse med en eventuel opsigelse af domænet hos CloudNordic. Opsigelsen vil i så fald ikke være gyldig førend dette papir er CloudNordic i hænde.

6.8 I tilfælde hvor kunden tilbageholder betaling for domænenavnet, eller i tilfælde hvor betaling bliver trukket tilbage har CloudNordic ret til at deaktivere domænet og overføre ejerskabet af domænet til CloudNordic. Skulle den oprindelige registrant ønske at få domænet tilbage, vil dette koste en konsulenttime plus 2 gange prisen for en domæneoverdragelse af den respektive type jævnfør CloudNordic prisliste, hvilket skal betales inden CloudNordic påbegynder en overdragelse tilbage til den oprindelige registrant.

6.9 Registranten af et eller flere gTLDer vil ikke kunne flytte domæner til anden registrar førend der er gået 60 dage fra oprettelsesdato og da udelukkende via de procedurer som CloudNordic foreskriver. Denne regel kan også gælde for enkelte ccTLDer. Anmodning om at flytte et domæne til en anden registrar vil alene blive imødekommet såfremt denne sker via de af CloudNordic anviste metoder. CloudNordic har ret til at afvise redelegeringer, indtil alle udestående betalinger for domænet, er afklaret. CloudNordic har ret til at afvise redelegeringer i det tilfælde hvor kunden er gået konkurs.

6.10 Brud på regelsæt henvist til i disse betingelser vil tolkes som kontraktbrud og kan resultere i spærring af registrantens domænenavn.

6.11 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant efterleve den til enhver tid gældende UDRP.

6.12 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant holde pågældende registrys administratorer, ansatte, direktører, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter skadeløse i forbindelse med alle skader og udgifter, som skulle opstå på baggrund af denne aftale.

6.13 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant udlevere de til enhver tid korrekte staminformationer. Mangel på tilbagemelding og udlevering til CloudNordic, registry eller registrar af korrekte staminformationer senest 10 dage efter disse af CloudNordic, registry eller registrar er blevet forespurgt, kan resultere i lukning af domænet.

6.14 CloudNordic har ret til at suspendere alle ændringer indtil registranten har påvist at ændringen er berettiget.

6.15 Såfremt registreringen af produktet er sket via en tredjepart eller kundens repræsentant, forbeholder CloudNordic sig ret til at konsultere slutkunden for at sikre at dennes krav efterleves korrekt.

6.16 Som registrant er man forpligtet til at efterleve det pågældende domænes registrys regelsæt. Regelsættene for de respektive ccTLDer kan findes via registryens hjemmeside. Listen over ccTLD registrys forefindes på adressen: https://www.iana.org/domains/root/db.

6.17 Ved at indgå i denne aftale accepterer kunden UDRP vedtaget af ICANN eller et hvilken som helst andet regelsæt foreskrevet af den relevante registry af ccTLDer.

 1. Ansvar

7.1 CloudNordic’s ansvar

7.1.1 Det er CloudNordic’s ansvar som registrar at indsende zonefil til registry for det pågældende domæne.

7.1.2 CloudNordic er ikke ansvarlig for at tredjeparts tjenester ikke eksisterer, eller ikke fungerer. CloudNordic kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler, der hidrører fra at vores opsætning ikke er som andre udbyderes. CloudNordic er ikke forpligtet til at overholde specifikke oppetider for nogen Kunder, medmindre der er lavet særskilt aftale om dette med en eller flere navngivne Kunder. CloudNordic er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved CloudNordic’s produkter, der for eksempel, men ikke udtømmende, kan skabe: datatab, sikkerhedsproblemer, nedsat oppetid eller spam.

7.1.3 Enhver ændring af produkter under denne aftale skal ske via brevpost eller e-mail. Det er CloudNordic’s ansvar at sørge for at informere kunden om de dertil nødvendige informationer.

7.1.4 CloudNordic er ikke ansvarlig for kunders indhold og stiller ikke andre krav eller begrænsninger end de i disse betingelser beskrevne for hjemmesiders indhold. Indholdet skal naturligvis følge landets love i Danmark og under dansk værneting. CloudNordic dømmer ikke kundens indhold, men henviser til landets juridiske myndigheder, skulle en tvist herom opstå.

7.2 Kundens ansvar

7.2.1 Kunden bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af produktet, også såfremt tredjepart misbruger kundens brugernavn og kodeord eller på anden måde får adgang til kundens produkt og/eller data. Produktet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til CloudNordic’s eller tredjeparts systemer.

7.2.2 Kunden er ansvarlig for de forpligtelser, der påhviler kunden ifølge denne aftale, dette gælder selvom kunden vælger at licensiere produktet eller dele heraf ud til tredjepart eller ved at lade en repræsentant handle på sine vegne.

7.2.3 Det er kundens eget ansvar at skaffe forbindelse til internettet og CloudNordic kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer herom. Kunden har selv det fulde ansvar for løbende opdatering og vedligeholdelse af kode og data, samt backup af disse. Til visse produkter er en statisk IP-adresse hos kunden et krav, hvilket CloudNordic intet ansvar har omkring, idet drift og vedligeholdelse omkring dette tilfalder kunden selv.

7.2.4 Kunden er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af CloudNordic. Tavshedspligten ophører ikke ved eventuel opsigelse af abonnement hos CloudNordic. Alt materiale produceret af CloudNordic opfattes som havende værkshøjde.

7.2.5 I tilfælde hvor kunden udlicensierer domænet til tredjepart vil kunden stadig være ansvarlig over for CloudNordic med henhold til, men ikke udelukket til, forkert brug af domænenavn, overskridelse af disse betingelser og betaling.

7.3 Erstatningspligt

7.3.1 I tilfælde hvor CloudNordic kan gøres ansvarlig, er CloudNordic udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af CloudNordic og/eller en af CloudNordic ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

7.3.2 Eventuel erstatningspligt vil til alle tider maksimalt udgøre en forholdsmæssig del af indeværende forudbetalte kvartals abonnementsafgift for kunden for det berørte produkt, gældende for en periode svarende til det samlede tidsrum hvor fejlen har eksisteret.

 1. Betalingsbetingelser

8.1 Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved fremsendelse af rykker(e) opkræves et gebyr ifølge CloudNordic’s prisliste. Gebyret er fastsat i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets afgørelse.

8.2 CloudNordic forbeholder sig ret til enhver tid at ændre priserne forbundet med domæne­fornyelse og domæneændringer, dog skal alle priser til enhver tid oplyses på CloudNordic’s hjemmeside. Registranten kan til enhver tid kontakte CloudNordic for de aktuelle priser.

8.3 Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages indberetning til kredit­oplysningsbureau, hvorefter tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso.

8.4 Det påhviler kortholder/kunde/betaler at betale eventuelle transaktionsgebyrer for den valgte betalingsform ud over fakturaens beløb.

 1. Kundeoplysninger

9.1 Ud over de i disse betingelser nævnte parter videregiver CloudNordic ikke informationer til tredjepart uden registrantens/kundens tilladelse, medmindre der foreligger en juridisk afgørelse herfor.

9.2 Kunden accepterer at staminformationer tilsendes registry administratoren til brug i den offentligt tilgængelige WHOIS database, som påkrævet af ICANN.

9.3 Al staminformation givet til CloudNordic af kunden eller af kundens repræsentant(er) vil blive videregivet til registry og/eller registrar til brug i WHOIS databasen.

9.4 Kunden accepterer at CloudNordic udleverer kundeoplysninger til softwareleverandører, hvor igennem CloudNordic udlejer software ifølge softwareleverandørens licensregler.

9.5 Det er kundens eller dennes repræsentants ansvar at alle staminformationer givet til CloudNordic i forbindelse med registrering er accepteret og godkendt af den/de person(er)/firma(er) til hvilke dataene tilhører.

9.6 CloudNordic vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte imod misbrug af personlige data.

 1. Licensiering

10.1 Det er kundens ansvar at al lagret eller installeret software er licenseret og at brugen heraf følger licensgiverens regler.

10.2 I nogle produkter indgår licenserede softwareprodukter hvor CloudNordic står for licensieringen. Kunden er forpligtet til at følge de pågældende licensregler for produktet. Disse licensregler kan forefindes på selskabets hjemmeside og kunden vil blive gjort særskilt opmærksom på disse ved køb af licensprodukter.

 1. Tvister

11.1 Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende disse betingelser skal CloudNordic inden for rimelig tid herefter oplyse kunden hvori disse består, såfremt kunden skriftligt via e-mail eller brevpost har anmodet om dette.

 1. Force Majeure

12.1 Ingen af parterne er bundet af denne aftale når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksport­restriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som parten ikke er herre over.

 1. Lovvalg & værneting

13.1 Alle tvister mellem kunden og CloudNordic i relation til disse betingelser eller produktet skal afgøres ved Københavns Byret efter gældende dansk ret og dansk værneting.

Betalinger, kontoudtog mv.

Her er vores standard forretningsbetingelser for betalinger, modtagelse og behandling af faktura og kontoudtog samt hvorledes man kan få tilbagebetaling af differencen for et for stort indbetalt beløb.

Det er meget vigtigt for os, at vi sikrer at alle vores kunder får den rette assistance i forbindelse med spørgsmål omkring deres indbetalinger mv., hvorfor vi samtidig henviser til at man kan kontakte os via vores online kontaktformular, så henvendelsen straks lægges ind via vores helpdesk og support system og behandles herfra.

Det er også muligt at skrive et almindeligt brev til vores bogholderi på adressen;

CloudNordic ApS
Att.: Bogholderiet
Herstedvang 8
DK-2620 Albertslund

Kontakt os således endelig for mere information herom på telefon, via brev eller vores online chat.

Eller klik her for bruge vores kontaktformular

Fakturering, rykkere og kontoudtog mv.

Faktureringsbetingelser for delte (Shared Hosting) ydelser

Alle kunder bliver for delte (Shared Hosting) ydelser som standard faktureret 30 dage før abonnementet fornyes, altså 30 dage før leveringsdato på abonnements-fakturaen.

Da normal opsigelsesfrist er 15 dage før fornyelse, har kunden derfor mulighed for at opsige abonnementet indtil 15 dage efter modtagelsen af fakturaen.

Perioden starter på leveringsdatoen og løber det angivne antal måneder.

Faktureringsbetingelser for dedikerede (Dedikeret Hosting) ydelser

Alle kunder bliver for dedikerede (Dedikeret Hosting) ydelser som standard faktureret månedligt forud, eller de i hostingaftalen indgåede betalingsbetingelser.

Opsigelsesfristen for dedikerede hosting ydelser er til enhver tid anført i hosting og SLA aftalen, der danner præcedens for både fakturering og opsigelsesbetingelserne indgået.

Perioden starter på leveringsdatoen og løber det angivne antal måneder, som beskrevet heri.

Rykkerprocedure for alle ydelser

Betales der ikke indenfor betalingsfristen, der normalt er på 14, 20 eller 30 dage netto kontant, fremsendes rykker 1. Rykkeren sendes til flere e-mail-adresser for at sikre at kunden ser rykkeren, hvis man for eksempel har skiftet e-mail-adresse eller fysisk adresse uden at meddele adresseændring til Azero.

Er der stadig ikke betalt 14 dage efter rykker 1 er udsendt, sendes rykker 2 og produktet suspenderes dagen efter, med mindre der i mellemtiden er sket betaling med dankort. Genåbning herefter foregår automatisk og uden gebyr ved betaling. Betaler man via dankort, vil genåbning ske indenfor 1 time, døgnet rundt. Betaler man via bankoverførsel eller FI/girokort, går der op til 7 hverdage.

Er der stadig ikke betalt 14 dage efter rykker 2, sendes sagen til retslig inkasso, med mindre der i mellemtiden er sket betaling med dankort. En genåbning herefter kræver manuel genoprettelse udført af vores teknikere, hvilket derfor koster DKK 450,00 inkl. moms.

Eksempel på rykkerprocedure

 • Faktura udsendes 30 dage før leveringsdato.
 • Normal betalingsfrist er 14 dage efter fakturadato.
 • Efter 8 dage til, sendes rykker 1 (fakturadato+22 dage).
 • Efter 8 dage til, sendes rykker 2 (fakturadato+30 dage).
 • Efter 10 dag til, sendes sagen til retslig inkasso (fakturadato+40 dage).
 • Efter 29 dage til, slettes backupdata (fakturadato+69 dage)

Hvordan får man genåbnet hurtigst muligt?

Betal via dankort og der genåbnes automatisk indenfor 1 time.

Business og Premium webhotel løsninger kan eventuelt genåbnes manuelt mod betaling af DKK 450.00 inkl. moms i genåbningsgebyr, på baggrund af fremsendelse af kvittering for betaling af gebyr og original faktura. Det anbefales dog at bruge dankort og refusion, da dette er en både lettere, hurtigere og en billigere proces.

Har I en løsning eller produkt, der inkluderer prioriteret kontaktperson, så anfør navnet på Jeres prioriterede kontaktperson når I kontakter os, idet vi så har mulighed for at hjælpe Jer hurtigere.

Differencer

På grund af vores automatiserede systemer, udlignes der ikke for øredifferencer eller andre differencer, en udligning kræver at det præcise beløb indbetales. For udenlandske bankoverførsler (SWIFT/IBAN), er det derfor også et krav at indbetaleren betaler både uden- og indenlandske bankgebyrer. Er der en difference, vil det fremgå af kontoudtoget, som der linkes til fra fakturaen, hvorfra man kan afregne differencen.

Manglende indbetaling

Hvis man har indbetalt et beløb som vi ikke har bogført på kundekontoen, for eksempel ved manglende oplysning af et referencenummer så som faktura- eller kontonummer, så kontakt os venligt via vores kontaktformular, så retter vi fejlen hurtigst muligt.

Betalt for meget

Hvis man har indbetalt for meget, kan man enten vælge at lade beløbet stå til næste gang man skal betale en regning, eller få beløbet tilbagebetalt. Hvis man vil have beløbet betalt tilbage, tager vi et mindre tilbagebetalingsgebyr.

Bankinformationer

Betalingsinformationer står på den tilsendte faktura.

Ved bankoverførsel beder vi venligst om at få oplyst firma/navn og fakturanummer.

Persondata politik

Vi respekterer alle besøgende på vores sider, og vi behandler dine oplysninger sikkert og ansvarligt på vores servere, der allesammen er administreres af danske ansatte, endda i danskejede datacentre flere steder i Danmark.

 

De følgende spørgsmål og svar forklarer, hvilke typer af informationer vi beholder, og hvordan vi bruger dem.

 

Informationer indsamlet via dine bestillinger hos os

 

Personlige oplysninger

 

Når man bestiller en server, et webhotel eller andre services hos os, gemmes kontaktdata i vores ordre og økonomisystem, hvor vi registrerer dine oplysninger, f.eks. navn, adresse, den eller de services du har bestilt og prisen man skal betale os. Disse oplysninger er til brug for at vi kan levere den bestilte service og sende en faktura til den rette person (og kontaktadresse).

 

Vi opbevarer alle oplysninger i en krypteret database, med adskilte adgangsforhold, så en kunde ikke kan logge ind og se en anden kundes oplysninger. Adgang til vores ordresystem (hvortil alle kunder har adgang), kan kun ske via en unik bruger-ID og adgangskode, som bliver oprettet når man opretter sin unikke profil i vores systemer. Disse oplysninger bliver ikke delt med andre og udveksles “kun” med vores økonomisystem, således at vi kan sende en faktura for de bestilte services. Oplysningerne går således ikke ind eller bliver delt med nogen form for marketingsystem hos hverken os eller udeforstående trediepart uden forudindgående skriftlig aftale med herom.

 

Vi leverer kun personlige oplysninger til tredjepart, hvis der er tale om er samarbejdspartnere, som er bundet af en fortrolighedsaftale, eller hvis vi er juridisk bundet til at udlevere information til politi eller andre organer (f.eks. ved misbrug af vores services, phishing og lignende), såsom Datatilsynet og domstole. Vi handler heller ikke med personlige oplysninger i markedsføringsøjemed.

 

Betaling via Betalingsservice

 

Vi anvender Net’s Betalingsservice og FI-indbetalingskort til betalinger, som er den billigste og sikreste måde til at modtage betalinger, udover at vi også tilbyder betaling via kreditkort via QuickPay.dk, der er en dansk betalingsclearings udbyder.

 

Betalingsservice og FI-indbetalingskort sikrer, at vi nemt og effektivt kan administrere indbetalinger fra vores kunder. Alle personoplysninger ligger i lukkede, krypterede systemer enten i vores ordre- eller økonomisystem. De eneste, som således har adgang til bankkonto oplysninger, er kunden selv og kundens bank.

 

Betaling via kreditkort på hjemmesiden

 

Bestiller man en service hos os og vælger at betale med kreditkort, såsom Visa/Dankort eller Mastercard, bliver hele kortnummeret krypteret. Vi kan aldrig se eller oplyst kortnumre, idet clearingen foregår via Quickpay.dk betalingsclearing.

 

Hvad er en cookie?

 

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i ens browser for at kunne genkende dennes computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på en besøgendes computer. Det eneste cookies gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om f.eks. besøgstidspunkt, -varighed, udover det IP nummer den besøgende kommer fra mv.

 

Når man besøger vores hjemmeside, modtager man automatisk en eller flere cookies. Hvis man ikke ønsker dette, anbefaler vi at man gør brug af en service, der – helt eller delvist – undgår at man modtager cookies og sletter de cookies, der ligger på ens harddisk.

 

Informationer vi beholder

 

Vi beholder upersonlige oplysninger, så som IP-adresser, oftest besøgte sider og hentede filer. Dette giver os information om hjemmesidens præstationsevne, om hvor mange besøgende, vi har på siden, hvilke sider, der er mest populære og hvor tit vores besøgende er inde på siden.

 

Vi bruger disse oplysninger til at føre statistik over besøgende på vores egen hjemmeside, således at vi har en idé om hvordan vi kan gøre hjemmesiden mere attraktiv, herunder finde ud af hvilke ting vi bør gøre mere ved, for at flere besøgende vil gøre brug af dem.

 

Generelt

 

Persondataloven

 

Vi behandler al personlig information i henhold til den danske persondatalov og forordningen, baseret på den nye europæiske GDPR lovgivning, der trådte i kraft per 25. maj 2018.

Læs mere om vores tiltag og viden omkring den danske persondatalov ved at klikke her

 

Læs mere om den danske persondatalov på Datatilsynets hjemmeside ved at klikke her

 

 

Disclaimer

Vores hjemmeside har til formål at orientere om vores aktiviteter, herunder både forretningsmæssigt som socialt. Idet du besøger vores hjemmeside og den information vi tilbyder online, er du underlagt følgende forhold.

Indholdet på hjemmesiden er skrevet med informationsgivning for øje, hvilket betyder at formålet med at informationen er placeret på vores hjemmeside, udelukkende er sket med information for øje, herunder ej for hverken at krænke eller diskrimere tredjeperson.

Det er ikke vores formål at videregive eller præsentere information med rådgivning for øje, men udelukkende informere vores besøgende om vores metodik, processer, procedurer, planer, politikker og tankegange, såvel teknisk som praktisk.

Ophavsret og ejerskab

Informationen du finder på vores hjemmeside er ejet af os, hvis ikke stipuleret anderledes, og må således ikke genbruges eller kopieres i nogen form uden vores skriftlige godkendelse.

Såfremt vi modtager en forespørgsel eller kommentar til og / eller om vores hjemmeside og / eller indholdet herpå, vil vi behandle denne med fortrolighed og omhu, der betyder at den ikke vil blive videregivet til tredjepart uden forud indgående skriftlig godkendelse herpå.

Eksterne link

Vi tilbyder på hjemmesiden genvej til eksterne hjemmesider via et eller flere link til disse. Da der er tale om eksterne kald til andre hjemmesider, kan vi ikke garantere at disse vil svare og vise indhold, idet vi typisk ikke foretager drift for disse hjemmesider.

Herunder kan og vil vi heller ikke garantere at en besøgende på vores hjemmeside, der vælger at klikke på et eksternt link, ikke kan eller vil blive udsat for virus, hacking eller anden form for angreb mod deres computer.

Vi giver således ingen garantier for valg og brug af eksterne links på vores hjemmeside, herunder angreb fra eller driftsoppetid for samme.Ansvarsfraskrivning

Vi fraskriver os ethvert ansvar for erstatning for eventuelle tab eller skader, som en besøgende måtte opleve som følge af brug af information fra vores hjemmeside eller et link placeret herpå.

Vi vil i intet tilfælde holdes ansvarlige for mistede data, virus, følgeskader såsom indtægtstab o.lign., herunder fraskriver os dertil enhver form for erstatningspligt og/eller erstatningsansvar for eventuelle skader af direkte eller indirekte, tilfældigheder mv., som følgevirkning af brug af vores hjemmeside.

Fortrolighed og cookies

Vi indsamler udelukkende information om personer, herunder cookies, såsom navne, e-mail og ip numre, såfremt denne information er givet frivilligt. De indsamlede data vil blive behandlet med fortrolighed som allerede nævnt ovenfor.

Feedback

Såfremt en besøgende har spørgsmål til vores håndtering af modtaget data via vores hjemmeside, er de til enhver tid velkommen til at kontakte vores tekniske support for yderligere information.

Kontakt os

CloudNordic ApS


Herstedvang 8
DK-2620 Albertslund
Denmark

Tlf. +45 - 70 23 00 45
Email: info@cloudnordic.com